สถิติ
เปิดเมื่อ4/08/2017
อัพเดท12/12/2017
ผู้เข้าชม1307
แสดงหน้า3431
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
AdsOne.com

บทความ

ทุนสนับสนุนทุนวิจัยทางการแพทย์
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ 
ในการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ พ.ศ.2558

http://www.dms.moph.go.th/dms_fund/attach/news_1482740402_2.pdf 
 
ประกาศกรมการแพทย์​ เรื่อง แนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ 
ในการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ 

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 
http://www.dms.moph.go.th/dms_fund/attach/news_1482739943_1.pdfแนวทางการติดตาม โครงการวิจัย/ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขากกองทุนสนับสนุนวิชาการ
กรมการแพทย์
 
http://innovationandresearch.myreadyweb.com/storage_upload/24/119076/uploads/files/Doc%2025%20%E0%B8%95_%E0%B8%84_%202560%2008301.pdf 
 
แนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์

http://www.dms.moph.go.th/dms_fund/attach/news_1482740606_3.pdf 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)ประกอบการเสนอของบประมาณ
แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)

http://innovationandresearch.myreadyweb.com/storage_upload/24/119076/uploads/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(research%20project).pdf

 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ กรมการแพทย์

http://innovationandresearch.myreadyweb.com/storage_upload/24/119076/uploads/files/Doc%2025%20%E0%B8%95_%E0%B8%84_%202560%200830.pdf